Pénzügyi szótár

LAKOSSÁGI HITELEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK

I/1. Adós: a kölcsönt igénybevevő személy, vagy személyek, gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, melynek a bank hitelt folyósít kölcsön szerződés alapján. A kölcsön igénylésekor hiteligénylő, a kölcsönszerződés megkötése után adóssá válik.

I/2. Adósminősítés: a Bank hosszabb távú értékelése hitelért folyamodó ügyfeléről. A bank részben erre a dokumentumra alapozza a hitelkérelemről szóló döntését.

I/3. Annuitásos (Egyenletes) Törlesztés: olyan törlesztési mód, mely során az ügyfél minden törlesztési ciklusban (például havonta) azonos összegű (devizahitel esetében devizában azonos összegű) törlesztő részletek megfizetését vállalja. Az annuitásos törlesztési mód másik fontos jellemzője, hogy a törlesztés, periódusonként folyamatosan csökkenő kamat, és növekvő tőketartalommal történik.

I/4. Árfolyam: a Bank által a Magyar Forint és egy adott deviza/valuta vonatkozásában naponta hivatalosan jegyzett és közzétett, vételi és eladási (átváltási) árat jelenti. A deviza/deviza közötti árfolyamot (a keresztárfolyamot) mindig a forint árfolyamával szemben jegyzett árfolyamokon keresztül kell értelmezni.

I/5. Betét: betéti szerződés, vagy betétlekötési megbízás alapján a Banknál elhelyezett (lekötött) pozitív számlaegyenleg, amely után a Bank a szerződés rendelkezései szerint kamatot fizet, és amelyet a Bank a szerződés rendelkezései szerint fizet vissza a Betétesnek

I/6. Biztosíték: az adós kölcsönszerződésből eredő kötelezettségei teljesítésének biztosítására nyújtott, egyedi hitel-, illetve kölcsönszerződésben és annak mellékletét képező biztosítéki szerződésben felsorolt fedezeteket jelenti.

I/7. Deviza Kockázat: devizában (pl.: CHF, EURO) felvett hiteleknél, a deviza, és a forint átváltási aránya (árfolyam), a napi piaci mozgások hatására változhat. Egy esetleges kedvezőtlen árfolyamváltozás/emelkedés többletköltséget okozhat.

I/8. BUBOR: Budapest Interbank Offered Rate, budapesti bankközi kamatláb, a kereskedelmi bankok kihelyezési rátájának átlaga.

I/9. Csoportos Beszedés: a jogosult számlatulajdonos az azonos jogcímen kötegelve benyújtott beszedési megbízások átadásával megbízza a számlavezető hitelintézetét, hogy meghatározott összeget a bankszámlája javára és a kötelezettek bankszámlái terhére szedjen be.

I/10. Csoportos felhatalmazás:
azt a felhatalmazást jelenti, amelyben a Csoportos Beszedési Megbízás kötelezettje felhatalmazza a Megbízás teljesítésére a számláját vezető hitelintézetet, azok benyújtására pedig a jogosultat.

I/11. Deviza: külföldi pénznemre szóló követelés (pénzhelyettesítő eszköz, bankszámla- és egyéb pénzkövetelés)

I/12. Eladási Árfolyam:
az az árfolyam, melyen a Bank Ügyfelének devizát/valutát ad el forint ellenében.

I/13. Előtörlesztés / Végtörlesztés: a hitel tőkerészét részben, vagy egészében csökkentő befizetés. Végtörlesztés a teljes fennálló tartozás összegének visszafizetése, amelynek eredményeként a hitelszerződés megszűnik.

I/14. Esedékesség Napja: Az az egyedi hitel- illetve kölcsönszerződésben meghatározott nap, amikor az adós a kölcsönszerződésből eredő fizetési kötelezettségeit teljesíteni köteles.

I/15. Értékbecslés: Az ügyfelek által biztosítékul felajánlott (jelzálogjoggal terhelendő) ingatlanra vonatkozó szakvélemény, mely az adott ingatlan forgalmi értékét állapítja meg. Bank az általa elfogadott értékbecslők ingatlan értékelését fogadja el a hitelbírálathoz.

I/16. Fedezet: gyűjtőfogalom, mely magában foglalja a kölcsön megtérülésének forrásait (pl. az ügyfél jövedelme, a biztosítékok) amelyekből a bank követelése megtérülését várhatja.

I/17. Fedezetcsere: a hitel biztosítékául szolgáló ingatlan kivonása a hitelügyletből oly módon, hogy helyette egy másik, de ugyanazoknak a feltételeknek (vagy a bank elvárásainak) megfelelő ingatlant ajánlanak fel a hitel biztosítékaként.

I/18. Felhasználható Hitelkeret: egy adott időpontban a keretjellegű hiteleknél a keretből az ügyfél számára még rendelkezésére álló összeg.

I/19. Felhasznált Hitelkeret: egy adott időpontban a keretjellegű hiteleknél a keretből az ügyfél által már felhasznált összeg.

I/20. Feltöltődő Jellegű (Rulírozó) Hitelkeret: a korábban igénybevett, de már visszafizetett hitel összegét az ügyfél újból igénybe veheti a rendelkezésre tartási idő alatt külön lehívási értesítő vagy kérvény nélkül.

I/21. Fix Kamatozás: fix kamatozás esetén a hitel kamata a futamidő alatt nem változik.

I/22. Fogyasztási Kölcsön: a mindennapi élet szokásos használati tárgyainak megvásárlásához, illetve szolgáltatások igénybevételéhez nyújtott kölcsön és a felhasználási célhoz nem kötött kölcsön, amennyiben a kölcsönt a természetes személy nem üzletszerű tevékenység keretében veszi igénybe.

I/23. Folyósítás Napja: az a nap, amikor a Bank a kölcsönt az adós rendelkezésére bocsátja.

I/24. Forgalmi Érték: az adott ingatlanra vonatkozóan megállapított olyan érték, amelyen az ingatlan a szabadforgalomban reális időn belül értékesíthető lenne.

I/25. Futamidő: az egyedi hitel- illetve kölcsön szerződésben rögzített időtartam, amely alatt az ügyfélnek a kölcsönt vissza kell fizetnie.

I/26. Hátralék (Késedelem): a fizetési kötelezettségnek a szerződésben meghatározott fizetési határidőig meg nem fizetett része (vagy egésze).

I/27. Hitelbírálat: banki belső kockázatelemzési munkafolyamat, amely a konkrét hiteligénylés kapcsán állapítja meg a bank által folyósítható hitel nagyságát. A Bank saját hitelbírálati szabályzata alapján többek között vizsgálhatja az igénylő vagyoni - jövedelmi viszonyait, fizetési fegyelmét, a kölcsön biztosítékául szolgáló ingatlan hitelbiztosítéki értékét.

I/28. Hitelbiztosítéki Érték (Hbé): a 25/1997. (VIII.1.) PM rendeletnek megfelelően a hitelbiztosítéki érték valamely ingatlannak az óvatos becslés alapján meghatározott értéke. Megállapítása során figyelembe kell venni a bank által folyósított kölcsönök hosszú lejáratából származó sajátos kockázatokat.

I/29. Hitelfedezeti Érték: valamely ingatlannak az óvatos becslés elvén meghatározott forgalmi értéke. Olyan hosszú időtartamú érték, amely lehetővé teszi, hogy az ingatlan a jelzálogjog időtartama alatt kockázatmentes hitelfedezetként szolgáljon, hosszú távú és változatlan értéket képviselve.

I/30. Hiteldíj: a Bank hitelezési tevékenysége során az ügyfél által megfizetendő költségek, díjak és jutalékok, melyekről az Ügyféllel kötendő hitelszerződés, kondíciós lista és Üzletszabályzat rendelkezik.

I/31. Hitelfelvevő: a Bankkal a hitelszerződést aláíró fél, aki részére a kölcsön folyósítása történik.

I/32. Hitelkeret: a Bank által a hitelbírálatot követő en – a szerződésre vonatkozó pozitív döntés esetén a hitelbírálat eredményétől függő mértékben – megállapított keretösszeg, amely erejéig az ügyfél a szerződés alapján meghatározott tranzakciókat bonyolíthat.

I/33. Hpt.: 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról.

I/34. Kamat: az adós által az igénybe vett kölcsön használatáért a kölcsönnyújtónak fizetendő, rendszerint idő arányosan térítendő pénzösszeg. A kölcsönadott pénz ára. A kamat az egyedi Kölcsönszerződésben meghatározott, százalékban kifejezett ügyleti kamatláb alkalmazásával kerül kiszámításra.

I/35. Kamatláb: a hitel szerződésben rögzített kamat, éves százalékban kifejezett díja.

I/36. Kamatperiódus: a kölcsön ügyleti kamatára vonatkozó azon időszak, amely alatt a megállapított ügyleti kamat mértéke állandó, a kölcsönszerződés szerint nem változhat.
Az az időszak, amely időszak alatt a kamatperiódus kezdő napjára megállapított kamat mértéke nem változik.

I/37. Kamattámogatás: olyan támogatási forma, melyet az állam a lakáskölcsönök kamatainak megfizetéséhez nyújt, így az ügyfeleknek csak a támogatással csökkentett kamatokat kell megfizetniük.

I/38. Késedelmi Kamat: a hitel késedelmes törlesztése esetén az ügyleti kamaton felül fizetendő kamat.

I/39. Kezes (Készfizető): az, aki kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az adós nem teljesít, maga fog helyette teljesíteni. A bank csak készfizető kezességvállalást fogad el, ebben az esetben a Kezes nem követelheti, hogy a bank a követelést először az adóstól hajtsa be.

I/40. KHR (központi hitelinformációs rendszer):
/korábbi nevén: Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer (BAR)/ olyan zárt rendszerű adatbázis, amelynek célja, hogy támogassa a pénzügyi intézmények üzleti tevékenységét, hitelezési és ügyfél-minősítési munkáját, csökkentse a hitelnyújtás kockázatát. A KHR nyilvántartásában minden természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező társaság bekerülhet, ha hitelviszony alanyává válik hitelkérőként, illetve a hitel felvevőjeként. Lakossági ügyfél akkor kerülhet fel a listára, ha legalább a minimálbért kitevő összeg megfizetésével folyamatosan, több mint 90 napon át késlekedik, illetve az is, aki a hitelszerződés kezdeményezése során valótlan adatot közöl, hamis vagy hamisított okiratit használ (ha mindez okirattal bizonyítható) továbbá kártyacsalást követ el.

I/41. Kondíciós lista (más bank és a Hpt. Szóhasználatában: Hirdetmény): a bankfiókokban (ügyfélforgalom előtt nyitva álló helyiségekben) kifüggesztett, a kamatokat, szolgáltatási díjakat, az adóst terhelő egyéb költségeket, a késedelmi kamatokat, a kamatszámítás módszerét tartalmazó közlemény.

I/42. Közjegyzői Okirat: olyan, a közjegyzőkről szóló törvényben rögzített alakiságokkal bíró közokirat, mely közhitelesen tanúsítja az okiratba foglalt tényeket, illetve, hogy azok a valóságnak megfelelnek. Az okirat a hitelezéssel összefüggésben lehet ún. egyoldalú kötelezettségvállaló (tartozáselismerő) nyilatkozat, amely az ügyfél közjegyző előtt tett kötelezettségvállalását rögzíti a kölcsönszerződés alapján. A hitelszerződés is készülhet közokirati formában, ezt nevezzük kétoldalú közjegyzői okiratnak, ebben az esetben az ügyfél és a bank a közjegyző előtt írja alá a kölcsön nyújtás/visszafizetés feltételeiről szóló okiratot.

I/43. Lejárat Napja: az egyedi hitelszerződésben meghatározott határnapot jelenti, ameddig legkésőbb az adósnak a hitelszerződés alapján a Bank irányában fennálló tartozásait meg kell fizetnie.

I/44. Likvidációs Érték: a fedezet esetleges kényszerértékesítése során várható, banki szakértő által meghatározott érték.

I/45. Lineáris Törlesztési Mód: a fizetendő törlesztő részlet összege egy kamatperióduson belül hónapról-hónapra csökken. A nyilvántartott hitel törlesztésekor az ügyfélnek azonos összegű tőketörlesztést, és változó összegű kamatot és kezelési költséget fizetnie.

I/46. Ingatlanhitel: nem lakáscélú ingatlan vásárlására, felújítására, bővítésére, korszerűsítésére nyújtott hosszúlejáratú kölcsön.

I/47. Lakáshitel: használt és új lakás/ház, lakótelek vásárlására, új lakás/ház építésére, lakáscsere esetén a meglévő lakás/ház értékesítéséig áthidaló hitelként, új lakás/ház vételárának kiegyenlítésére vagy az építkezés befejezésére, valamint a vásárolt vagy meglévő lakás/ház felújítására, bővítésére és korszerűsítésére igényelhető kölcsön.

I/48. Magánhitel: az ügyfél a tulajdonában lévő ingatlan fedezete mellett - bármilyen célra felhasználható hitel.

I/49. Önerő: a hitel céljának megvalósításához szükséges összegből az ügyfélnek a kölcsönösszegen felül rendelkezésére álló összeg.

I/50. Panaszkezelés Pénzintézetek és Ügyfelek között: a pénzügyi intézmény és a pénzforgalmi intézmény biztosítja, hogy az ügyfél a pénzügyi intézmény és a pénzforgalmi intézmény magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse. A pénzügyi intézmény és a pénzforgalmi intézmény a) a szóbeli panaszt valamennyi, az ügyfelek számára nyitva álló helyiségben, annak nyitvatartási idejében, ennek hiányában a székhelyén minden munkanapon 8 órától 16 óráig, b) a telefonon közölt szóbeli panaszt legalább a hét egy munkanapján 8 órától 20 óráig, c) elektronikus eléréssel - üzemzavar esetén megfelelő más elérhetőséget biztosítva – folyamatosan fogadja.
Telefonon történő panaszkezelés esetén a pénzügyi intézmény és a pénzforgalmi intézmény biztosítja az ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadást és ügyintézést. Telefonon történő panaszkezelés esetén a pénzügyi intézmény, a pénzforgalmi intézmény és az ügyfél közötti telefonos kommunikációt a pénzügyi intézmény és a pénzforgalmi intézmény hangfelvétellel rögzíti, és a hangfelvételt egy évig megőrzi. Az ügyfél kérésére biztosítani kell a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet.
A pénzügyi intézmény és a pénzforgalmi intézmény a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, a pénzügyi intézmény és a pénzforgalmi intézmény a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.
Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a pénzügyi intézmény és a pénzforgalmi intézmény a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.
A pénzügyi intézmény és a pénzforgalmi intézmény az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő harminc napon belül megküldi az ügyfélnek. A panasz elutasítása esetén a pénzügyi intézmény és a pénzforgalmi intézmény válaszában tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - a Felügyeletnek vagy a békéltető testületnek az eljárását kezdeményezheti, továbbá meg kell adni a Felügyeletnek és a békéltető testületnek a levelezési címét. A pénzügyi intézmény és a pénzforgalmi intézmény a panaszt és az arra adott választ három évig őrzi meg, és azt a Felügyelet kérésére bemutatja.
A pénzügyi intézmény és a pénzforgalmi intézmény panaszkezelési szabályzatában tájékoztatja az ügyfelet a panaszügyintézés helyéről, levelezési címéről, elektronikus levelezési címéről, telefonszámáról és telefaxszámáról.

I/51. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF): Magyarországon az összes pénzügyi intézmény (bankok, biztosítók, befektetési alapok, nyugdíj- és lakás-takarékpénztárak, stb.) és az értékpapírpiacok felügyeletét ellátó szerv, melynek célja a bankok gazdálkodásában az óvatosság, körültekintés és megbízhatóság érvényesítése, és a nagyméretű, pénzügyi rendszert veszélyeztető pénzügyi válságok kialakulásának megakadályozása.

I/52. Prolongáció: a szerződés szerinti lejárat meghosszabbítása, az egyéb feltételek változatlanul hagyásával.

I/53. Referencia Kamatláb: bármilyen alkalmazandó kamat számításának alapjául szolgáló, a nyilvánosság számára hozzáférhető mindenkori kamatláb, amelynek mértékére a hitelezőnek nincs ráhatása.

I/54. Rendelkezésre Tartási Időszak: azon időszak, amely alatt a hitelkeret az Ügyfél által hozzáférhető, igénybe vehető, a kölcsön csak ezen időszak alatt folyósítható.

I/55. Teljes Hiteldíj: a hitel folyósításához kapcsolódó és a hitel szerződés szerinti normál igénybevételével kapcsolatban felmerülő díjakat tartalmazza.

I/56. THM: Teljes Hiteldíj Mutató: egy olyan egységes, minden hitelező által kötelezően használt mutató, amelyből kiderül, hogy az adott hitel felvétele után az adósnak egy év alatt a tőkén túl mekkora összeget kell visszafizetnie. A THM számításnál figyelembe vett és figyelembe nem vett díjakat a kondíciós lista tartalmazza.

I/57. Teljes Tartozás: az Ügyfélnek a Bankkal szemben a szerződés alapján fennálló összes, meg nem fizetett tartozása (ideértve a díjakat is), azok kamatai, járulékai és mindazon, Ügyfelet terhelő költségek, melyek a Banknál a szerződéssel és annak érvényesítésével kapcsolatban merülnek fel.

I/58. Tőketartozás: az ügyfél részére folyósított kölcsön; a törlesztés megkezdését követően a kamatok, díjak, jutalékok összegét nem tartalmazó, még meg nem fizetett tartozás (ideértve a még esedékessé nem vált tőketartozást is).

I/59. Ügyfél: az a természetes- és nem természetes személy, akivel, vagy amellyel a Bank hitelműveletek végzésére jogügyletet köt. Ügyfél továbbá az is, aki (amely) hitelművelet végzésére vonatkozó kérelemmel fordul a Bankhoz, valamint az a harmadik személy, aki (amely) az Ügyfél szerződésszerű teljesítésének biztosítékaként a Bankkal szemben kötelezettséget vállal.

I/60. Ügyféltudakozvány: évente egyszer minden adós ingyenesen tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatai szerepelnek a KHR nyilvántartásban. Ha valaki úgy gondolja, indokolatlanul került fel a listára, kifogással élhet a hitelintézetnél vagy a nyilvántartást vezető BISZ Zrt-nél. A panaszt az adatközpontnak tizenöt napon belül ki kell vizsgálnia, s az eredményről írásban tájékoztatnia az ügyfelet. Ha a beadványnak helyt adnak, két napon belül törölni kell az adatokat a nyilvántartásról.

I/61. Közvetítő: akivel a Bank a definíció és tartalom szerinti tevékenységre szerződést köt, és akit a Bank ügynökként a PSZÁF felé bejelent.

I/62. Ügynöki Alkalmazott: a Közvetítővel munkaszerződéses kapcsolatban álló személy, akivel a Közvetítő a tevékenységét folytatja.

I/63. Változó Kamatozás:
a hitel futamideje alatt a kamat - meghatározott időszakonként (kamatperiódus), változik. A változás okait a szerződés részét képező üzletszabályzat tartalmazza.

I/64. Vételi Árfolyam: az az árfolyam, melyen a Bank Ügyfelétől devizát/valutát vesz forint ellenében.

I/65. Végtörlesztés: lásd elő törlesztés.


HITELKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK


II/1. Befizetések: az Ügyfél részéről az adott számlázási időszakban teljesített valamennyi befizetés összefoglaló megjelölése.

II/2. Elmulasztott törlesztési kötelezettség: amennyiben az Ügyfél az adott számlázási időszak végén fennálló hiteltartozása után fizetendő minimális törlesztési kötelezettségének nem tesz eleget, ezt a tartozása elmulasztott törlesztési kötelezettségként kerül nyilvántartásra és befizetése azonnal esedékes.

II/3. Hitelkamat: az igénybe vett hitelösszeg után felszámított kamat.

II/4. Hitelkártya: a Bank által kibocsátott olyan bankkártya, amellyel végrehajtott készpénzfelvételek és költések (hitelkártya tranzakciók) fedezetéül a Bank által nyújtott hitel szolgál, amely a hitelkártyához kapcsolódó hitelszámlán áll az Ügyfél rendelkezésére.

II/5. Hitelkeret túllépési díj: az igénybe vehető hitel túllépése esetén felszámított díj.

II/6. Igénybe vehető hitel: a hitelkártya tranzakciókhoz rendelkezésre álló összeg, amely a teljes hitelkeret és az igénybe vett hitel különbsége, csökkentve a már engedélyezett, de a hitelszámlán még nem könyvelt (függőben lévő) tranzakciók összegével.

II/7. Igénybe vett hitel:
a fő kártya-birtokos és társkártya-birtokosok által az adott számlázási időszakban végrehajtott hitelkártya tranzakciók, csoportos beszedési megbízások, továbbá a díjak, kamatok és minden, a megelőző számlázási időszakokból származó, még nem rendezett tartozások összege.

II/8. Kamatmentes időszak:
amennyiben a hó végi számlakivonat készítésének időpontjában fennálló tartozás (beleértve a felszámított díjakat és a hitelkamatot is) teljes összegének visszafizetése a hó végi zárlati elszámolás napját követő 15 naptári napon, azaz a türelmi időszakon belül megtörténik, és a megelőző számlázási időszakokról semmiféle tartozás nem áll fenn a hitelkártya használat körében, abban az esetben az előző hónapban végrehajtott vásárlási tranzakciók, illetve a csoportos beszedési megbízás után hitelkamatot nem számít fel a pénzintézet (kamatmentes időszak). A készpénzfelvételi tranzakciók után minden esetben kamatot számít fel a Bank (e tranzakciók kapcsán tehát nincs kamatmentes időszak).

II/9. Kamatszámítás: amennyiben az ügyfél a zárlati elszámoláskor fennálló tartozását a türelmi időn belül nem vagy csak részben fizeti meg, a tartozásként nyilvántartott összeg után (ill. a készpénzfelvételi tranzakciók után minden esetben) a tranzakció(k) dátumától számítva, a Bank hitelkamatot számít fel.

II/10. A kamatszámítás képlete: felhasznált hitel összege * naptári napok számával * kamatláb / 36000

II/11. Késedelmi díj: amennyiben a türelmi időn belül a minimális törlesztési kötelezettség nem teljesül, késedelmi díjat számít fel a bank.

II/12. Könyvelési nap: az a nap, amikor a Bank a hitelszámlát a tranzakció összegével megterheli, vagy a befizetést jóváírja.

II/13. Mi történik, ha az igénybe vett hitel minimum díját nem fizeti vissza? Késedelmes fizetés esetén fennáll a lehetősége annak, hogy az Ügyfél a hitelkártyáját nem tudja használni addig, amíg legalább a tartozása minimum díját ki nem fizeti. A felszámított késedelmi díj az igénybe vehető hitel összegét csökkenti.

II/14. Minimális törlesztési kötelezettség: a számlakivonat készítésének napjától (tárgyhónap utolsó munkanapja) 15 naptári napos türelmi időszak áll rendelkezésre az igénybe vett hitel legalább 5%-ának befizetésére, amelynek a főkártya-birtokos hitelszámlájára az adott türelmi időszak végéig meg kell érkeznie. A tartozás ezt meghaladó részének visszafizetése tetszés szerint ütemezhető a következő hónapokra. Ebben az esetben azonban nem áll fenn kamatmentesség. A befizetés akkor tekinthető teljesítettnek, amikor a befizetett összeg a hitelszámlán könyvelésre került. A minimális törlesztési kötelezettség nem tartalmazza a számlakivonaton feltüntetett elmulasztott törlesztési kötelezettség összegét, annak megfizetése ezen felül esedékes.

II/15. Nyitóegyenleg:
az előző számlázási időszakból áthúzódó tartozás (előző havi záró egyenleg).

II/16. Számlakivonat készítés: havonta, a számlázási időszak végén, a hónap utolsó banki munkanapján, a hó végi zárlati elszámoláskor részletes számlakivonatban értesíti a Bank az Ügyfeleket a tárgyhónapban történt hitelkártya tranzakciókról (külön feltüntetve a társkártyával végzett tranzakciókat), csoportos beszedési megbízásokról, az igénybe vett hitel összegéről, a kamatokról és díjakról, az Ügyfél befizetéseiről, a befizetendő minimális törlesztés összegéről, annak befizetési határidejéről, valamint az esetleges elmulasztott fizetési kötelezettségről és annak befizetési határidejéről.

II/17. Számlázási időszak: a számlázási időszak hossza egy naptári hónap. A számlazárás a hónap utolsó banki munkanapján történik. Ez a nap a hitelkártya számlakivonat készítésének napja.

II/18. Tájékoztatás a minimális törlesztési kötelezettségről: a Bank a papíralapú hitelkártya számlakivonat megküldésével, díjmentes SMS üzenet kiküldésével, valamint a NetBankár szolgáltatás nyújtásával tájékoztatja hitelkártya birtokos ügyfeleit az adott hó végi zárlati elszámolás alapján fennálló hiteltartozásról, a minimális törlesztési kötelezettségről valamint a befizetés határidejéről. Ha az Ügyfél a számlakivonatát a számlazárástól számított 5 napon belül nem kapja meg, 24 órás ügyfélszolgálat segítségével érdeklődhet az adott hónapban fizetendő minimális törlesztés összegéről.

II/19. Felhívjuk az Ügyfelek szíves figyelmét arra, hogy a számlakivonat késedelmes megérkezése vagy esetleges elvesztése az Ügyfél fizetési kötelezettségeit nem érinti.

II/20. Teljes hiteldíj mutató (THM): a hitelkártyákra vonatkozó THM értéke Visa Classic és MasterCard Standard hitelkártyák esetében háromszázezer forint összegű, MasterCard Gold hitelkártyák esetében hatszázezer forint összegű hitelkeretre vonatkozik, számítása az alábbiak figyelembe vételével történik: a) az ügyfél a teljes hitelkeretet igénybe veszi a hitelkeret rendelkezésre tartásának első napján, b) az igénybevétel napja megegyezik a nyilvánosan meghirdetett elszámolási időszak első napjával, c) az elszámolási időszakot követő türelmi időszak végén csak a nyilvánosan meghirdetett minimális törlesztést teljesíti az ügyfél, d) a továbbiakban az előírt fizetési határidők szerint a nyilvánosan meghirdetett minimális törlesztéseket teljesíti az ügyfél, e) a törlesztések után nem kerül sor újabb hitel igénybevételére, f) az ügyfél a hitelkártyát nem használja készpénzfelvételre, g) a hitelkártyához nincs társkártya kibocsátva, h) a hitelkártya lejárata 1 év, i) a hitelkártya lejáratakor az ügyfél egy összegben megfizeti a fennmaradó tartozása teljes összegét. A THM számítás során figyelembe vett díjak a következők: éves kártyadíj, számlakivonat készítésének havi díja. A konkrét THM értéke a hitelszerződésben feltüntetésre kerül.

II/21. Teljes hitelkeret: a Bankhoz eljuttatott hitelkártya kérelem alapján a Bank személyre szóló, feltöltődő hitelkeretet ajánl az Ügyfél részére, amely a hitelkártya tranzakciókhoz tetszőlegesen igénybe vehető. A hitelkártya tranzakciók, csoportos beszedési megbízások, díjak, kamatok összegével a rendelkezésre álló hitel összege csökken, a törlesztett, illetve visszafizetett összeg a hitelszámlán történt könyvelését követő munkanaptól újra felhasználható.

II/22. Törlesztés: az Ügyfél a fennálló hitelének törlesztését, így a minimális törlesztés megfizetését is – adott banknál, vagy más banknál vezetett számlájáról bankátutalással, vagy az adott pénzintézet bankfiókjában készpénz befizetéssel intézheti.

II/23. Tranzakció dátuma: az a dátum, amikor a tranzakció történt.

II/24. Türelmi időszak: a számlakivonat készítésétől (a hó végi zárlati elszámolás napjától) számított 15 naptári nap. Amennyiben a türelmi időszak utolsó napja munkaszüneti napra esik, a türelmi időszak vége az azt követő munkanap. Minden hónapban, ez alatt az időszak alatt kell eleget tenni a minimális törlesztési kötelezettségnek.

II/25. Záró egyenleg: az Ügyfélnek a számlakészítés időpontjában fennálló összes tartozása, amely alapját képezi a minimális törlesztési kötelezettség és a kamatok kiszámításának.


TOVÁBBI ÉRTELMEZŐ FOGALMAK ÉS RÖVÍDÍTÉSEK

III/1. Hitelnyújtás: a hitelező és az adós között írásban létesített hitelszerződés alapján meghatározott hitelkeret rendelkezésre tartása az adós részére, jutalék ellenében és a hitelintézet kötelezettségvállalása meghatározott szerződési feltételek megléte esetén a kölcsönszerződés megkötésére, vagy egyéb hitelművelet végzésére.

III/2. Hitel és pénzkölcsön nyújtására irányuló pénzügyi szolgáltatási tevékenység: a hitelképesség vizsgálatával, a hitel és kölcsönszerződések előkészítésével, a folyósított kölcsönök nyilvántartásával, figyelemmel kísérésével, ellenőrzésével, a behajtással kapcsolatos intézkedéseket is magában foglalja.

III/3. Pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység):
a) pénzügyi intézmény javára, nevében, felelősségére és kockázatára folytatott tevékenység, amelynek célja a pénzügyi intézmény pénzügyi szolgáltatási, illetőleg kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységének megbízási szerződés keretében történő végzése, b) pénzügyi intézmény pénzügyi szolgáltatási, illetőleg kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységének elősegítése érdekében végzett tevékenység, amelynek során az ügyfél pénzét, illetve eszközét nem kezelik és a pénzügyi intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállalnak.

III/4. Közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyv 685. §-ának b) pontjában meghatározott személy, azaz közeli hozzátartozók: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa;

III/5. Személy: a természetes személy, a jogi személy, továbbá a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság.

III/6. Vállalkozás: a gazdasági tevékenységet folytató jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és az egyéni vállalkozás. Kétség esetén a vállalkozás jelleget vélelmezni kell.

III/7. Azonosító adatok: 1. Természetes személy személyazonosító és lakcím adatai: név, születési név, anyja neve, születési hely, idő, állampolgárság, lakcím, postacím, személyi igazolvány (útlevél) száma, egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma. 2. A pénzügyi intézményt, céget, elfogadót azonosító adatok: név, rövidített név, székhely, telephely és fióktelep címe, adószám, a képviseletre jogosultak neve és beosztása.

III/8. Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény.

III/9. Hpt.:, a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII törvény.

III/10. Gt.: A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény.

III/11. Az önálló kereskedelmi ügynöki szerződésről szóló törvény: 2000. évi CXVII. törvény.

III/12. Kötbér: a szerződésben meghatározott pénzösszeg, amelynek megfizetésére valamely szerződő fél kötelezi magát, ha olyan okból, amelyért felelős nem teljesít, vagy nem szerződésszerűen teljesít.

III/13. Banktitok: minden olyan, az egyes ügyfelekről a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik. A banktitokra vonatkozó rendelkezések szempontjából a pénzügyi intézmény ügyfelének kell tekinteni mindenkit, aki (amely) a pénzügyi intézménytől pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe.

III/16. ÁSZF: a Pannon Safe Kft. Üzletszabályzatában rögzített jelen Általános Szerződési Feltételei.


PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐKKEL KAPCSOLATOS FOGALMAK


Közvetítő az, aki a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII törvényben foglaltaknak megfelelően pénzügyi szolgáltatás közvetítését végzi.

Közvetítővel szerződéses kapcsolatban álló pénzintézetek termékeinek a pénzügyi szolgáltatást igénylő ügyfelek részére történő közvetítésére jogosult. A Közvetítő többes független ügynökként, a Közvetítő. szerződött partnereként vagy alkalmazottjaként jár el.

Közvetítő partnereként csak és kizárólag a Hpt. 2. számú melléklete I. fejezet 12.2. pontjában írt ügynöki tevékenység végzésére jogosult, azaz csak és kizárólag pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtására, ilyen szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenységet folytathat, amelynek során a Közvetítővel kötött megbízási szerződés rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni, a pénzügyi intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállalhat, szerződést nem köthet.

A Közvetítő tevékenysége a pénzintézetek pénzügyi szolgáltatási, illetőleg kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységének elősegítése érdekében végzett tevékenység.

Kiemelt közvetítő: az a közvetítő, ki a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII törvényben foglaltaknak megfelelően a pénzügyi szolgáltatás közvetítését kiemelt közvetítői tevékenységként egy pénzügyi intézmény - ideértve a pénzügyi intézmény csoportját is - vagy több pénzügyi intézmény egymással nem versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában végez.

Függő ügynök: az a közvetítő, aki a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII törvényben foglaltaknak megfelelően a pénzügyi szolgáltatás közvetítését ügynöki tevékenységként egy pénzügyi intézmény - ideértve a pénzügyi intézmény csoportját is - vagy több pénzügyi intézmény egymással nem versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában végez.

Pénzforgalmi közvetítő: az a közvetítő, aki a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII törvényben foglaltaknak megfelelően a pénzügyi szolgáltatás közvetítését pénzforgalmi közvetítői tevékenységként végez.

Függő közvetítő: a kiemelt közvetítő, a függő ügynök és a pénzforgalmi közvetítő együttes megjelölése.

Többes kiemelt közvetítő: az a közvetítő, aki a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII törvényben foglaltaknak megfelelően a pénzügyi szolgáltatás közvetítését kiemelt közvetítői tevékenységként több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában végez.

Többes ügynök: az a közvetítő, aki a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII törvényben foglaltaknak megfelelően a pénzügyi szolgáltatás közvetítését ügynöki tevékenységként több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában végez.

Alkusz: az a közvetítő, aki a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII törvényben foglaltaknak megfelelően a pénzügyi szolgáltatás közvetítését alkuszi tevékenységként végez.

Független közvetítő: a többes kiemelt közvetítő, a többes ügynök és az alkusz együttes megjelölése.

A független közvetítő a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötésének elősegítése során köteles az ügyfélnek kielégítő mennyiségű, de - ha a piacon hozzáférhető - legalább három szolgáltató versengő szolgáltatásnak minősülő ajánlatát elemezni és átadni. Ha a többes kiemelt közvetítő kizárólag kettő versengő szolgáltatatást közvetít, akkor a kettő ajánlatot kell elemeznie és átadnia.